Statuten

 

 

 

Statuten SSS

 

Naam

 

Artikel 1

 

1        De vereniging draagt de naam Christelijke Sportvereniging “Sport Staalt

Spieren” hierna te noemen de vereniging.

2        De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

3        De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt           gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Drenthe te Meppel.

 

Oprichting en duur

 

Artikel 2

 

1        De vereniging is opgericht op 28 oktober 1938.

2        De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

3        Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het financieelboekjaar van de vereniging loopt van

1 januari tot en met 31 december.

 

Zetel

 

Artikel 3

 

De vereniging is gevestigd te Smilde.

 

Grondslag

 

Artikel 4

 

De grondslag van de vereniging is de erkenning van de Bijbel

als Gods Woord.

 

 

 

 

 

Doel

 

Artikel 5

 

1        De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen

van de sport.

2        Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van

de beroepssport.

3        De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. aangesloten te zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek

Unie en deel te nemen aan de door deze bond gehouden competities;

 1. wedstrijden te houden;
 2. deel te nemen aan toernooien;
 3. trainingen voor de leden te verzorgen;
 4. evenementen op het gebied van sport te organiseren;
 5. de leden speel-en oefengelegenheid te verschaffen;
 6. het promoten van de sport als middel tot ontspanning, bevorderen

van de gezondheid en het maatschappelijk belang.

 1. alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienste staande middelen

die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

Clubkostuum

 

Artikel 6

 

In het clubkostuum van de vereniging worden de kleuren roi, esmeralda en fuchsia gebruikt.

 

Leden en donateurs

 

Artikel 7

 

De vereniging bestaat uit leden en donateurs

 

 

 

Leden van de vereniging

 

Artikel 8

 

1        Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het           verenigingsregister zijn opgekomen. Het bestuur houdt een           verenigingsregister bij waarin de namen en adressen alsmede de

verder van belangzijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

2        Personen die de sport als beroep uitoefenen kunnen geen lid

zijn van de vereniging.

 

Artikel 9

 

 1. De leden worden onderscheiden in junior leden senior en
 2. bijzondere leden.
 3. Junior leden zijn leden die nog geen twaalf jaar zijn.
 4. Senior leden zijn leden van twaalf jaar en ouder.
 5. Bijzondere leden zijn leden die geen contributie betalen, dit volgens             bij het bestuur.3        Bij niet toelating kan het aspirant lid beroep aantekenen bij de          kan alsnog met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen tot
 6.           toelating worden besloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.
 7.           algemene vergadering. Op de door het bestuur uit te roepen vergadering
 8. 2        Het bestuur beslist over de toelating van leden.
 9. 1        Wie lid van de vereniging wenst te worden meldt dit schriftelijk aan
 10. Artikel 10
 11. Toelating van leden
 12. artiel 16 lid 3 van deze Statuten.

 

 

 

 

 

Einde van het lidmaatschap

 

Artikel 11

 

1        Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door schriftelijke opzegging van het lid;
 3. door royement.

2        Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid bij het           bestuur te geschieden. Na schriftelijke opzegging eindigt het lidmaat-

schap met ingang van het eerstvolgende kwartaal.

3        Een lid kan binnen één maand nadat een besluit is bekend gemaakt,

waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, zijn lidmaatschap

opzeggen. Van deze mogelijkheid tot opzegging is uitgesloten een door

de vergadering goedgekeurde verhoging van de contributie of andere

financiële verplichtingen. Voorts kan een lid met onmiddellijke ingang

zijn lidmaatschap opzeggen nadat hem is medegedeeld dat de vereniging

in een andere rechtsvorm is omgezet of gefuseerd is.

4        Het bestuur kan een lid schorsen indien hij niet aan zijn financiële

verplichting tegenover de vereniging heeft voldaan, gehandeld heeft

in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging

dan wel zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die strijdig zijn

met de belangen van de vereniging.

Schorsing kan geschieden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een schorsing

voor onbepaalde tijd dient binnen één maand te leiden tot een voordracht

tot royement aan de algemene vergadering. Indien binnen deze termijn         geen voordracht heeft plaatsgevonden wordt de schorsing opgeheven.

Een geschorst lid kan binnen één maand na ontvangst van het besluit

van het bestuur beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Hij

heeft het recht de vergadering waarin over zijn beroep wordt besloten

te bezoeken en aldaar het woord te voeren. Hij wordt zo spoedig mogelijk

nadat de vergadering over zijn beroep heeft besloten, schriftelijk en met

redenen omkleed van het besluit van het bestuur op de hoogte gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechten van de leden

 

Artikel 12

 

1        Elk lid heeft de volgende rechten:

 1. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materieel

van de vereniging, waarbij de door of namens het bestuur aangegeven    aanwijzingen in acht dienen te worden genomen.

 1. deel te nemen aan toernooien en wedstrijden.
 2. aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

 

Actief en passief stemrecht

 

Artikel 13

 

1        Senior leden vanaf 14 jaar en ouders en/of voogden van leden hebben

actief stemrecht.

2        Het actieve stemrecht kan niet aan een ander lid worden overgedragen.

3        Elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de

vereniging kent, met dien verstande dat bestuursleden meerderjarig

dienen te zijn.

4        Het bestuur is bevoegd aan niet-leden, mits deel uitmakend van andere

verenigingsorganen dan de algemene vergadering, stemrecht toe te

kennen.

 

Verplichtingen van de leden

 

Artikel 14

 

1        Elk lid heeft de volgende verplichtingen:

 1. de Statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de

besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en van andere

organen van de verenging na te leven;

 1. de belangen van de vereniging en van de sport niet te schaden;
 2. de plichten, welke de vergadering in naam van haar leden aangaat

of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien,

te aanvaarden en na te komen;

 

 

 

 

 

 

2        Voorzover deze verplichtingen niet in de Statuten en de reglementen

zijn neergelegd, kunnen deze slechts na voorafgaande toestemming

van de algemene vergadering worden opgelegd.

 

Donateurs

 

Artikel 15

 

1        Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben

verklaard de vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage ter grootte van tenminste een door de vergadering vast te

stellen minimumbedrag.

 

Financiële middelen

 

Artikel 16

 

1        De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies,

entreegelden, donaties, sponsorbijdragen en andere inkomsten.

2        De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie ,welke

door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3        Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting van een lid tot het betalen van de

contributie te verlenen.

 

Het bestuur

 

Artikel 17

 

1        Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen.

2        Van het bestuur maken in ieder geval deel uit een voorzitter,

een secretaris en een penningmeester.

 

 

 

 

 

Artikel 18

 

1        Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het ziet

tevens toe op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk

Reglement.

2        Het bestuur is bevoegd delen van zijn taak te laten uitoefenen door

commissies.

 

Artikel 19

 

1        Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter

wordt in functie gekozen.

2        De verkiezing van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling.

3        Leden en ouders/voogden van leden en niet leden kunnen kandidaat gesteld worden.

4        Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd:

 1. het bestuur:

de kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de ledenvergadering      aangekondigd.

 1. vijf of meer stemgerechtigde leden:

de kandidaatstelling dient uiterlijk één week voor de algemene                                        vergadering bij het bestuur te worden ingediend.

5        Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens mogelijk, doch

slechts na goedkeuring hiervan door tenminste 2/3 van de geldig

uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 20

 

1        Het bestuur treedt af op de jaarlijkse algemene vergadering.

De bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Een bestuurslid is

aftredend aan het einde van elk vierde jaar van zijn benoeming.

De hierop van toepassing zijnde regels zijn in het Huishoudelijk

Reglement uitgewerkt.

 

 

 

 

2        Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, dan kan het bestuur een

nieuwe kandidaat stellen door publicatie daarvan in het verenigings-

orgaan. Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat      bij het bestuur is aangemeld, wordt de door het bestuur voorgedragen

kandidaat geacht te zijn verkozen.

Het stellen van een tegenkandidaat dient door tenminste vijf stem-

gerechtigde leden te worden ondersteund.

Het bestuur is verplicht binnen vier weken na de tegenkandidaatstelling

een algemene vergadering uit te schrijven waarop een stemming over

de kandidaten voor de vacature binnen het bestuur zal plaatsvinden.

 

Artikel 21

 

1        De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het

bestuur. Het optreden in recht, waaronder het voeren van gerechtelijke

en arbitrale procedures behoeft de goedkeuring van ten minste 2/3

van de op de algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen,

tenzij rechtsmaatregelen dienen te worden getroffen die geen uitstel

dulden.

2        Het bestuur is bevoegd een beperkt aantal bestuursleden vertegen-

woordigingsbevoegd te maken.

3        Het bestuur is bevoegd de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook aan

een beperkt aantal niet-bestuurders toe te vertrouwen.

 

Artikel 22

 

Indien het aantal bestuursleden beneden de vier is gedaald, blijft het           bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op een zo kort mogelijke

termijn een algemene vergadering uit te schrijven waarin de vervulling

van de ontstane vacatures aan de orde komt.

 

 

 

 

 

 

Artikel 23

 

Het bestuur is verplicht alle leden van het bestuur en de getroffen

regeling voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven in

het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken voor Drenthe te Meppel.

 

Artikel 24

 

1        Het bestuur is gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten tot het

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot

het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als

borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een ander verbindt.

2        Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij

aan de vereniging een bankkrediet of een lening wordt verstrekt.

3        De in de leden 1 en 2 van dit Artikel genoemde overeenkomsten behoeven

vooraf de goedkeuring van tenminste 2/3 van de op de algemene

vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

 

Jaarverslag, rekening en verantwoording

 

Artikel 25

 

1        Het bestuur brengt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

een jaarverslag uit aan de algemene vergadering over de gang van zaken binnen de vereniging, alsmede het door het bestuur gevoerde beleid.

 1. Indien na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn nog geen algemene vergadering is gehouden, kan ieder lid van de vereniging van het bestuur vorderen dat het deze verplichting nakomt.

 

 

 

 

 

Artikel 26

 

 1. Het bestuur legt op de jaarlijkse algemene vergadering de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeurig voor aan de leden. Deze stukken dienen door alle bestuurleden te worden ondertekend. Het in Artikel 25 gestelde is van dienovereeenkomstige toepassing.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde bescheiden tien jaren te bewaren. Artikel 27
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden en ouders van leden, de kascontrolecommissie, die uit ten minste twee leden bestaat. De leden van deze commissie mogen geen deel uit maken van het bestuur.
 2. De kascontrolecommissie onderzoekt aan het einde van het boekjaar de in artikel 26 genoemde bescheiden en brengt over haar bevinding verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering. Op basis daarvan verleent de algemene vergadering décharge aan de penningmeester.
 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door deze commissie gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.Artikel 28Het bestuur legt aan de algemene vergadering ter goedkeuring de ontwerp-begroting voor het volgende verenigingsjaar voor.

 

 

 

 

 

De algemene vergadering

 

Artikel 29

 

 1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. De vergadering is het hoogste beleidsbepalende orgaan binnen de vereniging.
 2. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
 3. De datum voor deze vergadering wordt ten minste vier weken van tevoren in het verenigingsorgaan of in een bericht te zenden aan alle leden aangekondigd. De agenda wordt ten minste één week van tevoren gepubliceerd en aan alle leden gezonden.
 4. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
 1. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 2. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 25 en 26, alsmede het verslag van de in artikel 27 genoemde kascontrolecommissie;
 3. de verkiezing van het bestuur en de kascontrolecommissie;
 4. de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
 5. voorstellen van het bestuur of leden, mits aangekondigd in de agenda voor de algemene vergadering.
 1. Andere algemene vergaderingen dan de in lid 2 bedoelde jaarlijkse,
 2. worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of de algemene vergadering dit noodzakelijk acht.
 3. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste tien stemgerechtigde leden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na het gedane verzoek. Indien door het bestuur niet binnen twee weken na dit gedane verzoek een ledenvergadering wordt uitgeschreven, kunnen de betrokken leden zelf een algemene vergadering bijeen roepen.

 

 

 

 

 

Artikel 30

 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en ouders/verzorgers van leden en donateurs.
 2. Ieder niet geschorst stemgerechtigd lid heeft één stem.
 3. Ieder lid is gerechtigd zijn stem te laten uitbrengen door een door hem schriftelijk gemachtigd lid, tot een maximum van twee volmachten.Artikel 31
 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
 2. Van het besprokene wordt door de secretaris van het bestuur of een door het bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt.Besluitvorming van de algemene vergaderingArtikel 32
 1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.
 2. Voor zover de Statuten of wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is, naast het elders in deze Statuten bepaalde, vereist voor:
 1. het wijzigen van de Statuten.
 2. het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement;
 3. het wijzigen van het doel van de vereniging, het opheffen van de vereniging en het fuseren van de vereniging met andere verenigingen.
 1. Als ongeldig uitgebrachte stemmen worden bij stemmingen over personen aangemerkt stemmen die:
 1. onleesbaar zijn;
 2. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 3. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
 4. meer dan één persoon voor een verkiesbare plaats bevatten.
 1. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. Ingeval er bij een vacature sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling, wordt de voorgedragen kandidaat geacht te zijn gekozen. Hieraan kan het bindende karakter worden ontnomen door ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet zijnde verkiezing van personen, dan is het verworpen. Indien bij een verkiezing de stemmen staken, dan vindt herstemming plaats tot één van de kandidaten de vereiste meerderheid heeft verworven.
 4. Het door de voorzitter uigesproken oordeel dat een besluit is genomen is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover er niet schriftelijk over gestemd is.
 5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 8 bedoelde oordeel de juistheid daarvan door de meerderheid van de stemgerechtigde leden betwist, dan vindt schriftelijke herstemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de de oorspronkelijke stemming.
 6. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering.StatutenwijzigingArtikel 33
 1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering. Oproeping voor een zodanige vergadering geschiedt conform het bepaalde in Artikel 29. Voorts is het bepaalde in Artikel 32 van toepassing.
 2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten neer te leggen bij het in Artikel 1 bedoelde verenigingsregister.

 

 

 

 

Ontbinding van de vereniging

 

Artikel 34

 

 1. De verenging is ontbonden indien daartoe wordt besloten door de algemene vergadering. Oproeping voor een zodanige vergadering geschiedt conform het bepaalde in Artikel 29. Voorts is het bepaalde in Artikel 32 van toepassing.
 2. De vereniging is eveneens ontbonden bij een faillissement en door het geheel ontbreken van leden.
 3. Bij ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door één of meer door de algemene vergadering aangewezen vereffenaars.
 4. Door de vereffenaar(s) wordt aan de algemene vergadering gerapporteerd omtrent de financiële situatie van de in ontbinding zijnde vereniging.
 5. Het batig saldo na vereffening vervalt diegenen die bij het besluit tot ontbinding lid waren van de vereniging. Het batig saldo wordt gelijkelijk verdeeld. De algemene vergadering kan evenwel een andere bestemming aan het batig saldo geven, mits dit besluit met meerderheid van stemmen genomen wordt.Huishoudelijk ReglementArtikel 35
 1. In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering. Oproeping voor een zodanige vergadering geschiedt conform het bepaalde in Artikel 29. Voorts is het bepaalde in Artikel 32 van toepassing.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de Statuten.
 3. Het voorstel tot reglementswijziging bevat eveneens een ingangsdatum.

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: